Sklep online
 1. Salony
 2. Marka
 3. Okazje
Moje konto
PL
Zaloguj
Zarejestruj
(0) 0,00 zł

Koszyk pusty

Regulamin

§ 1 Definicje.

Regulamin precyzuje ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez T-WIN spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego borgio.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez T-WIN spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 

 1. BOK – telefoniczne Biuro Obsługi Klienta, z pomocą którego Klient jest uprawniony do uzyskania informacji na temat Sklepu, Regulaminu, Towarów, Promocji; 
 2. Cena – podana w PLN lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (wraz z podatkiem VAT) należnego Sprzedawcy tytułem Sprzedaży Towaru;
 3. Hasło – ciąg znaków (literowych, cyfrowych lub znaków specjalnych) ustalonych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta w Sklepie;
 4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument);
 5. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego borgio.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Konto- przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług.  Dostęp do konta oznaczony jest indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. Klient może posiadać Konto po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie;
 7. Koszyk – usługa udostępniana Klientom oraz użytkownikom Sklepu, którzy korzystają z serwisu borgio.pl, polegająca na umożliwieniu im zakupu Towaru bądź Towarów, wprowadzanie kodów rabatowych, wyświetlenie podsumowania zakupów, wyświetlenie przewidywanej daty dostawy, wyświetlenie kosztów dostawy, a także zapamiętanie stanu Koszyka;
 8. Login – adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia Konta w Sklepie. Utworzenie i zmiana loginu każdorazowo wymagają potwierdzenia adresu e-mail Klienta, co następuje przez kliknięcie przez Klienta w przesłany przez Sprzedawcę link aktywacyjny na podany przez Klienta adres e-mail;
 9. Promocja – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu, obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W razie sprzeczności postanowień regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminu Promocji;
 10. Regulamin – przedmiotowy regulamin, stanowiący jednocześnieUmowę o Świadczenie Usług. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 tj. z dnia 2017.06.24);
 11. Rezerwacja - usługa dostępna dla zarejestrowanych Klientów, która polega na dokonaniu czasowej rezerwacji dla danego Klienta Towaru / Towarów w określonym stacjonarnym punkcie sprzedaży, bez jednoczesnego zawarcia Umowy Sprzedaży;
 12. Schowek – usługa dostępna dla każdego Klienta, która polega na zapamiętaniu wybranego Towaru / Towarów dodanych do schowka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż okres dostępności Towaru w Sklepie;
 13. Sklep – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, dostępna za pośrednictwem adresu www.borgio.pl;
 14. Sprzedawca – T-WIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Warszawie (00-133) przy Al. Jana Pawła II 22 o numerze NIP: 1251670945 oraz REGON: 369677484, której akta rejestrowe pod numerem KRS: 722886 prowadzi Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy, o kapitale zakładowym 1 000.000,00 zł;
 15. Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. Towary mogą być standardowe albo przygotowane na zamówienie Klienta, w zależności od aktualnego asortymentu prezentowanego w ramach Sklepu. Towary oferowane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe;
 16. Treść – opublikowane w Sklepie przez Sprzedawcę. Klientów, kontrahentów Sprzedawcy lub inne osoby korzystające ze Sklepu elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (także utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych);
 17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Umowa ta określa w szczególności Towar, jego cechy, Cenę, koszt wysyłki oraz pozostałe istotne warunki;
 18. Wymagania Techniczne –wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Klient musi posiadać komputer lub inne urządzenia podłączone do sieci Internet, wyposażony w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 10.0, Firefox 43.0, Google Chrome 48.0, Safari 5.0, Opera 36.0, Microsoft Edge 13.0 obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. Celem dokonania zakupów w Sklepie, Klient musi posiadać adres e-mail;
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Formularz zamówienia udostępniany jest na stronie internetowej sklepu. Przesłane przez Klienta zamówienie stanowi jego oświadczenie wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość ze Sprzedawcą.

 

§ 2. Zasady korzystania ze Sklepu.

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 2. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie i systemy, z których korzysta Klient, Wymagań Technicznych.
 3. Korzystanie ze Sklepu, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia z siecią Internet lub kosztów połączenia telefonicznego. Opłat tych nie pobiera Sprzedawca, lecz dostawca usług telekomunikacyjnych.
 4. Pełna zawartość Sklepu jest własnością spółki z ograniczoną odpowiedzialnością T-WIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Warszawie (00-102) i podlega ochronie prawnej. Wszystkie zdjęcia zamieszczone w Sklepie mogą być wykorzystane w celach komercyjnych przez osoby trzecie wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca może powierzyć wykonanie poszczególnych obowiązków Sprzedawcy lub bieżącą obsługę podwykonawcom bez konieczności informowania Klientów. Sprzedawca oświadcza, że powyższe nie wpływa na zakres oraz jakoś usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 6. Każdorazowo Sprzedawca jest stroną Umowy o Świadczenie Usług.

 

§ 3.  Umowa o Świadczenie Usług.

 1. Sprzedawca świadczy usługi opisane w niniejszym § na warunkach i w zakresie opisanym w Regulaminie.
 2. Do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług dochodzi przez utworzenie Konta, co następuje w drodze wypełnienia, zaakceptowania przez Klienta oraz przesłania Sprzedawcy formularza rejestracyjnego.
 3. Umowa o Świadczenie usług zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Klient, który nie zarejestrował Konta, a korzysta ze Sklepu, powinien przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 5. Z wykorzystaniem platformy Sklepu Sprzedawca umożliwia Klientom utworzenie Konta, składanie Zamówień, a także zawieranie Umów Sprzedaży lub korzystanie z usług Koszyka lub Schowka.
 6. Sklep umożliwia Klientom zapoznawanie się z Treściami w nim opublikowanymi, a także uproszczonymi statystykami zainteresowania poszczególnymi Towarami.
 7. Z wykorzystaniem platformy Sklepu Sprzedawca prezentuje Klientom dopasowane do ich zainteresowań materiały reklamowe.
 8. W przypadku, gdy Klient utworzył Konto, Sprzedawca – z wykorzystaniem platformy Sklepu - świadczy na jego rzecz usługi podtrzymywania sesji, prowadzenia historii zakupów, umożliwienia wystawiania opinii bądź komentarzy, umożliwienia dostępu do Promocji adresowanych do zarejestrowanych Klientów, umożliwienia realizacji Rezerwacji, uproszczonej procedury zwrotu Towaru z wykorzystaniem Konta.
 9. Do podstawowych obowiązków Klienta należą zwłaszcza:
  1. Podawanie w Zamówieniu oraz w formularzach zgodnych z prawdą i aktualnych danych w zakresie wymaganym przez formularz;
  2. Aktualizowania powyższych danych;
  3. Nieprzekazywania w ramach Sklepu Treści zabronionych przez prawo, naruszających dobre obyczaje, dobra osobiste innych osób bądź autorskie prawa majątkowe;
  4. Korzystania ze Sklepu w sposób z prawem, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami,
  5. Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu a także nieuciążliwy do innych osób;
  6. Terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;
  7. Niepodejmowanie czynności mających na celu pozyskanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
  8. Niepodejmowanie czynności polegających na umieszczaniu bądź rozsyłaniu niezamówionych informacji handlowych;
  9. Niemodyfikowania Treści dostarczanych przez Sprzedawcę,


§ 4. Umowa Sprzedaży.

 1. Informacje podane w ramach Sklepu nie stanowią oferty, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
 3. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.
 6. Klient, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży.
 7. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 8. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
 9. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.
 10. W zależności od wybranego sposobu płatności, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych w celu zapłaty Ceny.
 11. W razie zawarcia Umowy Sprzedaży z odbiorem w stacjonarnym Salonie Sprzedawcy, Klient celem odbioru Zamówienia powinien okazać przekazany mu kod PIN.
 12. W przypadku wyboru dostawy za pobraniem w ramach jednego Zamówienia nie można zamówić więcej niż 20 sztuk Towarów łącznie bądź kilku zamówień o łącznej wartości przekraczającej 10.000,00 PLN, przez tego samego Klienta, w okresie 31 dni kalendarzowych.
 13. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności przez Klienta w przypadku płatności z góry, natomiast w przypadku płatności przy odbiorze Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia Zamówienia.
 14. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.
 15. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 16. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z zastrzeżeniem warunku, że ulega rozwiązaniu w przypadku nieodebrania przez Klienta Towaru w terminie 21 dni od dnia jej zawarcia, pomimo dokonania w tym okresie co najmniej dwukrotnej próby doręczenia Towaru Klientowi. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku indywidualnych ustaleń poczynionych przez Klienta ze Sprzedawcą. Klient wraz ze Sprzedawcą ustalą nowy termin doręczenia Towaru.
 17. W razie rozwiązania Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią powyższego ustępu, Sprzedawca zwraca Klientowi Cenę oraz inne koszty, o ile zostały one przez Kupującego uiszczone na rzecz Sprzedawcy. Zwrot Ceny i innych kosztów następuje w taki sam sposób w jaki Sprzedawca otrzymał zapłatę.
 18. W przypadku niedostępności Towaru i w związku z tym, niemożności jego dostarczenia Klientowi, Sprzedawca informuje o tym Klienta oraz informuje o możliwości spełnienia świadczenia zastępczego. Świadczenie zastępcze odpowiadać będzie jakości, przeznaczeniu oraz cenie pierwotnego Zamówienia. W przypadku niewyrażenia zgody na otrzymanie świadczenia zastępczego, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni zwrócić Klientowi uiszczoną Towaru oraz inne koszty, które zostały poniesione przez Klienta.
 19. Ewentualna przedsprzedaż Towaru normowana będzie odrębnym regulaminem.

 

§ 5. Cena.

 1. Cena podana w ramach Sklepu wiąże Klienta i Sprzedawcę od chwili złożenia Zamówienia.
 2. Cena podawana przez Sklep w chwili złożenia Zamówienia nie ulegnie zmianie, choćby po złożeniu Zamówienia doszło do zmian Cen w Sklepie.
 3. Ceny w Sklepie wyrażone są w kwotach brutto (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług – VAT).
 4. Ceny w Sklepie wyrażone są w PLN lub w innej walucie.
 5. Ceny obejmują koszty przygotowania Towaru do wysyłki / opakowania.
 6. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz koszty przesyłki.
 7. Sprzedawca może wprowadzić darmową przesyłkę, uzależniając ją od osiągnięcia minimalnego, wskazanego przez Sprzedawcę, progu wartościowego zamówienia.

 

§ 6. Promocje.

 1. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin Promocji wyraźnie stanowią inaczej.

 

§7 Rezerwacja.

 1. Rezerwacja Towaru do usługa polegająca na dokonaniu czasowej rezerwacji dla danego Klienta Towaru / Towarów w określonym stacjonarnym punkcie sprzedaży, bez jednoczesnego zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Usługa Rezerwacji dostępna jest jedynie dla zarejestrowanych Klientów.
 3. Usługa Rezerwacji dostępna jedynie dla Towarów znajdujących się w magazynie konkretnego stacjonarnego punktu sprzedaży.
 4. Ważność złożonej Rezerwacji uzależniona jest od potwierdzenia przez stacjonarny punt sprzedaży.
 5. Klient powinien zgłosić się po odbiór Rezerwacji w godzinach pracy stacjonarnego punktu sprzedaży, po otrzymaniu uprzedniej informacji.
 6. Powyższa informacja jest przekazywana w formie e-mail lub sms  
 7. Czas ważności Rezerwacji wskazywany jest przez Sprzedawcę. 
 8. Umowa sprzedaży zawarta w stacjonarnym punkcie sprzedaży, a poprzedzona Rezerwacją, nie jest uważana za Umowę Sprzedaży zawartą w ramach Sklepu, w tym zwłaszcza nie podlega zwrotom ani internetowej procedurze reklamacyjnej.


§ 8. Płatność.

 1. Płatności za Zamówienie w Sklepie internetowym można dokonać w następujący sposób:
  1. przelewem tradycyjnym - realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę wpłaty;
  2. przelewem online (za pośrednictwem serwisu Przelewy24) - realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę wpłaty;
  3. przelewem online (za pośrednictwem serwisu PayPal) - realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę wpłaty;
  4. kartą kredytową w systemie płatności elektronicznych przez Sprzedawcę - realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnej realizacji płatności przez podmiot realizujący płatności. Bezpieczeństwo transakcji kartą kredytową przez Internet jest gwarantowane oraz realizowane przez systemy płatności:

            I.         Przelewy24 - operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon; 301345068. Akceptowane karty to: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB oraz PolCard.

          II.         Paypal - pozwala na realizację płatności za zakupiony towar za pomocą zarejestrowanej w systemie karty płatniczej, bądź też z salda konta PayPal.  Akceptowane karty to: Visa, Mastercard i American Express.

 1. płatność przy odbiorze - tj. gotówką za pobraniem - realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu Zamówienia przez Sprzedawcę.

 

§ 9. Termin realizacji Zamówienia.

 1. Zamówienie zostanie wysłane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy lub po złożeniu Zamówienia w przypadku, gdy Klient wybrał opcję płatności za pobraniem.
 2. Na termin realizacji Zamówienia wpływa wybrana forma dostawy, a także dostępność zamówionego Towaru.
 3. Sprzedawca nie wysyła Towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Adres dostawy musi znajdować się w Polsce.
 4. Okres realizacji zamówienia jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy:
  1. przy przesyłce Pocztą Polską średni czas realizacji wynosi 3-6 dni roboczych.
  2. przy przesyłce firmą kurierską czas realizacji wynosi 3-5 dni roboczych.
 5. Okres dostawy może w indywidualnych przypadkach ulec wydłużeniu.
 6. Sprzedawca informuje na stronie Sklepu Internetowego o czasowych ograniczeniach w dostarczeniu Towaru przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 

§ 10. Odstąpienie od Umowy przez Klienta.

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument otrzymał Towar lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: T-WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z/s w Warszawie (00-133) przy Al. Jana Pawła II 22 lub wysłanego pocztą elektroniczną na adres: shop@borgio.pl
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży (dostępnego w na stronie internetowej Sklepu), jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa przed upływem ustawowego terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od Umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie (np. zwrot płatności na wskazany rachunek bankowy, co powinno mieć swe odzwierciedlenie w treści oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży). W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument powinien odesłać Towar nie później jednak niż w terminie 14 dni od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres: T-WIN sp. z o.o. - magazyn Borgio, Ożarowska hala B rampa B6 40/42,05-850 Duchnice.
 8. Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać wszystkie metki oraz oryginalne opakowanie. Sprzedawca wymaga odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki, tak by nie uległa ona uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.
 9. Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania Towarów.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sprzedawca nie odbiera przesyłek płatnych "za pobraniem".
 12. Możliwość zwrotu Towarów nie dotyczy Towarów przygotowywanych na specjalne na zamówienie Konsumenta.
 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 11. Tryb postępowania reklamacyjnego/ ustawowa odpowiedzialność za wady Towaru.

 1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Towarów na zasadach opisanych w przepisach regulujących rękojmię w ustawie Kodeks cywilny w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia Umowy (art. 556- 5764) z zastrzeżeniem jednak poniższych zmian.
 2. Wyłączona jest jakakolwiek dalej idąca odpowiedzialność Sprzedawcy niż obowiązek usunięcia wady, stosownego obniżenia ceny lub dostarczenia zamiast Towaru wadliwego Towaru wolnego do wad (w tym zwłaszcza Sprzedawca nie ma obowiązku pokrycia utraconych przez Kupującego korzyści).
 3. Konsument może zgłosić Sprzedawcy reklamację Towaru korzystając z formularza w ramach Sklepu, na piśmie albo za pośrednictwem BOK. Zgłoszenie reklamacji powinno precyzować przyczyny reklamacji, żądanie Klienta, dane Klienta, dane Towaru pozwalające na jednoznaczną identyfikację (np. numer zamówienia, data zawarcia Umowy Sprzedaży, imię i nazwisko oraz dane teleadresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu (np. kopia faktury lub paragonu, wydruk z karty płatniczej).
 4. Klient korzystający z uprawnienia wynikającego rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do Sprzedawcy, na adres: T-WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z/s w Warszawie (00-133) przy Al. Jana Pawła II 22, na koszt Sprzedawcy.
 5. Koszt przesyłki zwracany jest po uznaniu reklamacji.
 6. Sprzedawca nie odbiera przesyłek płatnych "za pobraniem".
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni rozpatrzy i udzieli odpowiedzi co do reklamacji Konsumenta i poinformuje go o dalszym postępowaniu. 
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. T-WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów.  
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są mailowo przez Konsumenckie Centrum E-porad pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 003 029 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00).

 

§ 12. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych uregulowane zostały w Polityce Prywatności oraz Polityce Plików Cookies.

 
§ 13. Biuro Obsługi Klienta.

 1. Sprzedawca prowadzi Biuro Obsługi Klienta (BOK).
 2. BOK telefonicznie udziela Klientom informacji o prowadzonej przez Sklep działalności, a także statusu Zamówień.
 3. BOK pracuje w dni robocze w godzinach od 8 do 16.

 

§ 14. Licencja do korzystania z Treści.  

 1. Sprzedawcy bądź podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy przysługują wyłącznie prawa do Treści publikowanych w Sklepie przez Sprzedawcą bądź jego kontrahentów. Dotyczy do zwłaszcza nazwy Sklepu (znak towarowy), wchodzących w jego skład elementów graficznych, oprogramowania oraz praw w zakresie baz danych.
 2. Klient ma prawo korzystać z Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu.
 3. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne jedynie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawnionego do tego podmiotu, na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.)


§ 15. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług oraz zmiana Regulaminu Sklepu.

 1. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług może nastąpić w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta. Rozwiązanie takie jest bezskuteczne w stosunku do Zamówień w realizacji.
 2. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług przez Sprzedawcę, jak również ograniczenie możliwości korzystania ze Sklepu może nastąpić tylko z ważnych powodów. Rozwiązania takie wywiera skutek natychmiastowy a następuje w formie dokumentowej. Ważne powody uzasadniające rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług przez Sprzedawcę to:

- naruszenie przez Klienta dóbr osobistych osób trzecich,

- podanie fałszywych danych,

- naruszenie zasad współżycia społecznego. np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień bądź wielokrotne dokonywanie Rezerwacji i ich kilkakrotne nieodbieranie, uzasadniające przypuszczenie, że Klient działa celowo na szkodę Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej sklepu w odniesieniu do niezarejestrowanych Klientów.
 3. Klienci zarejestrowani, tj.  posiadający Konto w Sklepie ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie skorzysta z możliwości odstąpienia od Umowy, postanowienia zmienionego Regulaminu będą dla niego wiążące.
 4. Zmiana regulaminu nie wpływa na już zawarte przez Klienta i Sprzedawcę Umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 16.  Postanowienia końcowe.

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży oraz Umowy o Świadczenie Usług jest siedziba Sprzedawcy.
 3. Dla rozpoznawania sporów dotyczących sprzedaży na podstawie niniejszego Regulaminu obowiązuje jurysdykcja sądów polskich i polskie przepisy proceduralne. Postanowienie to nie ma jednak zastosowania w odniesieniu do Konsumentów.
 4. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji Umów zawartych z zastosowaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy miejscowo właściwe dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie to nie ma jednak zastosowania w odniesieniu do Konsumentów.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do modyfikacji technicznego sposób realizacji Usługi, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii). Powyższe winno odbyć się bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Sklepie.