Sklep online
  1. Salony
  2. Marka
  3. Okazje
Moje konto
PL
Zaloguj
Zarejestruj
(0) 0,00 zł

Koszyk pusty

Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

§ 1. Cele Polityki Prywatności i Plików Cookies.

Celem niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies (dalej „Polityka”) jest udzielenie Ci informacji w jaki sposób przetwarzamy (tj. np. pozyskujemy, wprowadzamy do systemu, przechowujemy, wykorzystujemy lub udostępniamy) Twoje dane osobowe, w jakim celu to robimy oraz jakie w związku z tym masz prawa.

 

§ 2. Zagadnienia ogólne.

1. Pojęcia pisane w treści Polityki dużą literą mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem: http://www.borgio.pl/, tym zastrzeżeniem, że pojęcie „Klient” może oznaczać również osobę wyświetlającą stronę www Sklepu.

2. Przetwarzamy dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”).

 

§ 3. Administrator dany osobowych.

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, tj. T-WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z/s w Warszawie (00-133) przy Al. Jana Pawła II 22 o numerze NIP: 1251670945 oraz REGON: 369677484, której akta rejestrowe pod numerem KRS: 722886 prowadzi Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy, o kapitale zakładowym 1 000.000,00 zł.

2. Administrator danych osobowych decyduje o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe oraz odpowiada za sposób ich przetwarzania.

3. Możesz się kontaktować ze Sprzedawcą w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych, wykorzystując przy tym:

- adres e-mail: biuro@borgio.pl

- numer telefonu: +48 22 349 99 60

- adres korespondencyjny: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

 

§ 4. Sposób pozyskania danych osobowych.

1. Sprzedawca pozyskuje dane osobowe Klientów od samych Klientów.

2. Klient, celem korzystania z usług Sklepu, wypełnia formularz, w treści którego podaje wskazane tam dane osobowe.

3. W razie rejestracji konta Klienta za pośrednictwem portalu Facebook, Sprzedawca uzyska dostęp danych osobowych Klienta zamieszczonych w portalu Facebook, w zakresie określonym polityką tego portalu.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z usług Sklepu.

 

§ 5. Cele przetwarzania danych osobowych.

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usług Sklepu, w tym zwłaszcza:

- w celu założenia i utrzymywanie konta Klienta w Sklepie,

- w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (w tym obsługi reklamacji i odstąpień),

- w celu udzielania odpowiedzi na pytania Klientów,

- w celach realizacji rozliczeń z Klientem,

- w celach marketingowych,

- w celach archiwalnych.

2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych stanowią art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO.  Prawnie uzasadnionym celem przetwarzania danych jest posiadanie informacji o wynikach prowadzonych przez Sprzedawcę działań, a także prowadzenie marketingu promującego Sprzedawcę i oferowane przez niego towary.

3. Na podstawie dodatkowej, dobrowolnej zgody Klienta, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu wysyłki newsletterów na adresy e-mail lub numery telefonów.  W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

§ 6. Przekazywanie danych osobowych.

1. Sprzedawca przekazuje dane osobowe tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania przez Sprzedawcę umowy, jest uzasadnione prawnym interesem Sprzedawcy lub wynika z wniosku Klienta.

2. Sprzedawca nie udostępnia komercyjnie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim.

3. Sprzedawca może przekazać dane osobowe Klienta, np.:

- firmie, z której systemu korzysta w celu prowadzenia Sklepu,

-  kurierom, firmom przewozowym, pośrednikom realizującym przesyłki,

- upoważnionym pracownikom oraz współpracownikom,

- upoważnionym organom państwowym,

- firmom, z których usług korzysta przy prowadzeniu działalności, tj. firmie hostingowej, kancelarii prawnej, firmie windykacyjnej, biurom księgowym, dostawcy usług teleinformatycznych, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie, dostawcom usług doradczych, dostawcom narzędzi do wysyłania newslettera, dostawcom narzędzi analitycznych i marketingowych, dostawcom narzędzi, umożliwiających wystawianie opinii na temat zakupów w Sklepie,

- podmiotom prowadzącym portale społecznościowe, jeżeli Klient rejestruje się w Sklepie danym z portalu lub Sprzedawca promuje swoje produkty w portalu.

Są to odbiorcy danych osobowych. Sprzedawca nie przekazuje tym podmiotom wszystkich danych, a jedynie te, które są niezbędne do realizacji ich zadań.

4. Dane osobowe Klienta będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nastąpi to w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia lub decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień zabezpieczeń.

5. Sprzedawca może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy.

 

§ 7. Prawa Klienta

1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych- gdy zgłosisz do nas wniosek o dostęp udzielimy Ci informacji jakie Twoje dane posiadamy i jak są przetwarzane;

2. Klient ma prawo do sprostowania danych osobowych- gdy zauważysz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, na Twój wniosek dokonamy ich sprostowania;

3. Klient ma prawo do usunięcia danych osobowych- możesz żądać od nas usunięcia Twoich danych, gdy uważasz, że nie są już niezbędne dla celów, do których je zebraliśmy albo konieczność usunięcia Twoich danych wynika z przepisów prawa. Usuniemy Twoje dane także wtedy, gdy dane były przez nas zebrane na podstawie Twojej zgody w przypadku jej cofnięcia albo Twojego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
4. Klienta ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych- w przypadku Twojego wniosku o sprostowanie albo usunięcie Twoich danych, czy też Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na czas postępowania w sprawie wniosku i sprzeciwu możesz wnieść o ograniczenie ich przetwarzania. Możesz także żądać ograniczenia przez nas przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy nam nie są już potrzebne, ale nie chcesz ich usunięcia, gdyż mogą być ona potrzebne Tobie - do obrony lub dochodzenia roszczeń;

5. Klient ma prawo do przenoszenia danych- jeżeli przetwarzamy Twoje dane w sposób automatyczny masz prawo żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora.

6. Klient ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych- możesz je wykorzystać, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane w innych celach, ale już nie dla celu, co do którego zgłosiłeś sprzeciw. 

7. Klient ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - jeśli do przetwarzania danych potrzebna była nam Twoja zgoda - możesz ją cofnąć - nie będziemy wówczas przetwarzać dalej tych danych, co może jednak wywołać dla Ciebie pewne niedogodności (np. w przypadku usunięcia konta w Sklepie, przy składaniu kolejnego zamówienia konieczne będzie wypełnienie formularzy).

 

§ 8. Realizacja praw.

1. Opisane wyżej prawa Klient może zrealizować kontaktując się ze Sprzedawcą w dowolny sposób (listownie, telefonicznie lub mailowo- zgodnie z podanymi na początku Polityki informacjami),

2. Przed realizacją wniosków i żądań Klienta albo w przypadku cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych Sprzedawca będzie musiał potwierdzić jego tożsamość. Sprzedawca odpowie na wniosek Klienta bez nieuzasadnionej zwłoki, nie dłużej niż w terminie miesiąca (chyba, że z uwagi na wyjątkowe okoliczności nie będzie to możliwe – w takiej sytuacji Sprzedawca przekaże stosowną informację Klientowi).

3. Klient ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 9. Okres przetwarzania danych.

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta  przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po jej zakończeniu do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, nie krócej niż 5 lat, ale nie dłużej niż 10 lat.

2.  Dane osobowe Klienta pozyskane w celach marketingowych Sprzedawca będzie przetwarzać do czasu zakończenia działań marketingowych, zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody.

 

§ 10. Środki bezpieczeństwa.

Sprzedawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych i zapewnia, że:
- przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób dla nich przejrzysty;

- zbiera dane osobowe w prawnie uzasadnionych celach oraz nie przetwarza ich w sposób niezgodny z tymi celami;
- przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

 

§ 11. Cookies.

1. Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Sklepu.

2. Sklep wykorzystuje cookies.

3.  Cele w jakich wykorzystywane są cookies:

- dostosowanie zawartości Sklepu do indywidualnych upodobań Klienta,

- optymalizacja działania Sklepu,

- optymalizacja działania newslettera,

- utrzymywanie sesji Klienta,

- identyfikacja nadużyć w zakresie logowania do Sklepu,

- cele marketingowe, w tym prowadzenie remarketingu.

4. Stosowane przez Sprzedawcę Cookies są bezpieczne dla urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klienta wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep indywidualnie każdemu Klientowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

5. Sprzedawca zasadniczo wykorzystuje dwa typy plików cookies:

- Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta.

- Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania.

6. Występuje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, w taki sposób, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta.

7. Pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej bądź skorzystanie z odpowiednich programów i narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego urządzenia.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Klienta mogą być wykorzystywane również przez współpracujące ze Sprzedawcą podmioty trzecie.

9. Skonfigurowanie przeglądarki internetowej w taki sposób, że przechowywanie plików cookies będzie niemożliwe lub ograniczone może spowodować ograniczenie funkcjonalności Sklepu. To samo dotyczy usunięcia zapisanych plików cookies.

10 Sprzedawca zastrzega prawo do rejestrowania numeru IP komputera, za pośrednictwem którego Klient korzysta ze Sklepu.